Fiscales Laskenta

Fiscales Laskenta
Eettiset ohjeet

Johdanto

Fiscalesin liiketoiminnan eettiset ohjeet kattavat laajan ryhmän erilaisia liiketoiminnan käytäntöjä ja menettelytapoja. Ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita, vaan ne muodostavat perusperiaatteet, jotka toimivat ohjeina Fiscalesin kaikille työntekijöille. Fiscalesin kaikkien toimijoiden tulee noudattaa ohjeita toiminnassaan ja pyrkiä välttämään asiatonta tai sellaiselta näyttävää toimintaa. Jos jokin näistä ohjeista on ristiriidassa lain kanssa, tulee noudattaa lakia. Fiscalesin työntekijän tulee kaikissa tällaisissa ristiriitatilanteissa pyytää esimieheltä neuvoa tilanteen hoitamiseen. Kaikkien työntekijöiden omalla vastuulla on, että he ymmärtävät oikeudelliset ja periaatteelliset vaatimukset ja kaikilla on velvollisuus ilmoittaa epäillyistä rikkomuksista lakia, näitä ohjeita tai Fiscalesin yleisiä toimintaperiaatteita vastaan.

Työntekijöitä rohkaistaan puhumaan esimiehelleen tai muulle asianmukaiselle henkilöstölle, jos he ovat havainneet laitonta tai Fiscalesin periaatteita rikkovaa toimintaa tai jos on epävarmuutta siitä, miten tietyssä tilanteessa on suositeltavaa toimia.

1 Lakien ja määräysten noudattaminen

Lakien noudattaminen on perusta, jolle Fiscalesin eettiset ohjeet on rakennettu. Kaikkien Fiscalesin työntekijöiden tulee kunnioittaa ja noudattaa lakeja ja määräyksiä. Vaikka Fiscalesin työntekijöiden ei edellytetä tuntevan kaikkia lakeja ja määräyksiä yksityiskohtaisesti, on kuitenkin tärkeää, että ne tunnetaan riittävän hyvin, jotta tarvittaessa osataan pyytää neuvoa esimiehiltä.

Fiscales on sitoutunut noudattamaan mm. sisäpiirikauppoja ja rahanpesusäännöksiä koskevaa lainsäädäntöä. Fiscales on myös sitoutunut harmaan talouden torjuntaan kaikissa toimissaan.

2 Riippumattomuus

Fiscalesin asiantuntijan tulee toimia siten, etteivät hänen taloudelliset suhteensa tai muut taloudelliset yhteytensä toimeksiantajaan muodostu liian läheisiksi tai muuten sellaisiksi, että hänen riippumattomuutensa voitaisiin kyseenalaistaa.

Suhteessaan toimeksiantajiin riippumattomuutta ei vaaranna toimiminen kahden tai useamman samalla toimialalla kilpailevan toimeksiantajan asiantuntijana edellyttäen, ettei näihin osapuoliin nähden ole selkeätä intressiristiriitaa. Osapuolten suostumuksella myös tässä tilanteessa voidaan toimia molempien osapuolten asiantuntijana.

3 Ammattimainen käytös, kilpailu ja reilu toiminta

Asiantuntijan tulee rehellisesti ja tunnollisesti toimia toimeksiantajan laillisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä suorittaa vastaanottamansa toimeksiannot voimassaolevien lakien ja näiden eettisten periaatteiden mukaisesti ja siten lisätä ammattikunnan arvostusta ja toiminnan luotettavuutta.

Asiantuntijan tulee käyttäytyä toimessaan asiallisesti ja moitteettomasti asiakkaita, kollegoja, kilpailijoita, viranomaisia ja muita yhteistyökumppaneita kohtaan.

Fiscalesin asiantuntijoiden tulee toimia reiluin ja rehellisin keinoin pyrkiessään kilpailuetuun markkinoilla. Fiscales voi hakea kilpailuetua erottautumalla ja olemalla toiminnassaan parempi, mutta ei koskaan epäeettisellä tai laittomalla liiketoiminnalla. Koko Fiscalesin henkilökunnan on toimittava Fiscalesin hyvän maineen edistämiseksi ja säilyttämiseksi.

Fiscales Oy:n asiantuntijat sitoutuvat pätevyyden ylläpitämiseen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Asiantuntijan tulee välittömästi ilmoittaa havaitsemastaan epäilyttävästä, laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta esimiehelleen tai muulle asianmukaiselle henkilöstölle.

4 Toimeksiannon huolellinen hoitaminen

Asiantuntijan on hoidettava hänelle uskotut tehtävät ammattitaitoisesti, huolellisesti ja viivyttelemättä.

Fiscalesin sekä sen asiantuntijoiden tulee ottaa hoidettavakseen ainoastaan sellaiset toimeksiannot, jotka voidaan oletettavasti hoitaa ammattitaitoisesti ja hyväksyttävästi. Fiscales ja sen asiantuntija on velvollinen luopumaan toimeksiannosta, jos sen vastaanottamisen jälkeen ilmenee seikka, joka estää Fiscalesia tai asiantuntijaa suorittamasta toimeksiannon edellyttämää tehtävää asianmukaisesti ja riippumattomasti.

Verokonsultointiin, yhtiöoikeuteen, laskentatoimeen ja muihin Fiscalesin tarjoamiin palveluihin liittyvän neuvon ja ohjeen tulee olla käytännöllinen, luotettava ja voimassaolevien oikeussääntöjen mukainen.

Monet liiketoiminnan asiakirjat ja kirjeenvaihdot saattavat tulla jossain vaiheessa julkisiksi, ja meidän tulee välttää liioittelua, loukkaavia huomautuksia, arvauksia, asiattomia kuvauksia ihmisistä tai yrityksistä ja muita helposti väärin tulkittavia huomautuksia. Tätä sovelletaan yhtä lailla sähköpostiviesteihin, sisäisiin muistioihin kuin virallisiin ilmoituksiinkin. Fiscalesin työntekijöiden tulee aina kirjoittaa ja puhua kohteliaasti.

Fiscalesin työntekijän havaittua virheen asiakkaalle toimitetussa neuvossa tai ohjeessa sekä mahdollisissa reklamaatiotilanteissa ja viranomaistutkinnoissa tulee aina kääntyä esimiehen puoleen.

5 Toimeksianto ja palkkio

Asiakkaan kanssa tulee sopia toimeksiannon laajuus, aikataulu, palvelut ja lopputuotteet. Ennen toimeksiannon aloittamista asiakasta on yleensä myös tiedotettava yleisistä palkkioperusteista sekä mahdollisesta toimeksiantoon kuluvasta ajasta ja palkkion määrästä. Palkkion tulisi olla suhteutettavissa toimeksiannon vastuullisuuteen, luonteeseen, työn tärkeyteen sekä käytettyyn aikaan.

Toiminnassaan Fiscalesin henkilökunta noudattaa Hyvää tilitoimistotapaa ja soveltuvin osin Taloushallintoliiton Toimialastandardia (TAL-STA), joka sisältää alan hyvään tapaan liittyviä ohjeita ja suosituksia. Fiscalesilla on käytössään Yleiset Sopimusehdot FL2015.

6 Luottamuksellisuus

Fiscalesin asiantuntijoiden ja muiden työntekijöiden tulee käsitellä toimeksiannon suorittamiseen toimeksiantajalta saatuja toimeksiantajan liiketoimintaa koskevia ja muita tietoja luottamuksellisesti. Asiakastietojen salassapitovelvollisuus jatkuu myös toimeksiannon tai työsuhteen päättymisen jälkeen.

Asiantuntija tai muu työntekijä ei saa ilmaista ulkopuolisille tahoille asioita tai tietoja, jotka on saatu toimeksiantoa suoritettaessa, ellei laki siihen velvoita tai toimeksiantaja anna siihen lupaa toimeksiannosta sovittaessa tai myöhemmin. Ulkopuolisille annetuista tiedoista on kerrottava toimeksiantajalle.

Asiantuntija ei saa käyttää edellä mainittuja tietoja omaksi edukseen tai ulkopuolisten vahingoksi.

7 Yhtiöön liittyvät hyödyt ja mahdollisuudet

Fiscalesin työntekijä ei saa ilman esimiehen suostumusta ottaa itselleen sellaista hyötyä tai mahdollisuutta, jotka hän saa käyttämällä Fiscalesin omaisuutta, tietoa tai asemaa. Hän ei saa tavoitella omaa etua eikä kilpailla Fiscalesin kanssa suoraan tai epäsuorasti. Hänellä on velvollisuus edistää Fiscalesin etuja mahdollisuuksiensa mukaan. Kaikkien työntekijöiden tulee suojella Fiscalesin omaisuutta ja varmistaa sen tehokas käyttö. Yhtiön omaisuutta tulee käyttää ainoastaan lainmukaisiin liiketoimintatarkoituksiin. Velvollisuus suojella Fiscalesin omaisuutta koskee myös Fiscalesin luottamuksellisia tietoa. Luottamuksellisiin tietoihin sisältyvät myös immateriaaliomaisuus kuten liikesalaisuudet, tekijänoikeudet sekä liiketoiminta-, markkinointi- ja palvelusuunnitelmat, suunnittelu- ja tuotantoideat, suunnittelumallit, tallenteet, palkkatiedot ja kaikki julkaisemattomat taloudelliset tiedot ja raportit.

8 Työterveys ja työturvallisuus

Fiscales pyrkii tarjoamaan kaikille työntekijöilleen turvallisen työympäristön. Kullakin työntekijällä on omalta osaltaan velvollisuus taata työpaikan turvallisuus noudattamalla ympäristö-, turvallisuus- ja terveysmääräyksiä ja -käytäntöjä sekä ilmoittamalla onnettomuuksista, vahingoista sekä vaarallisista laitteista, toimintatavoista tai olosuhteista. Väkivalta tai uhkaava käytös ei ole sallittua. Fiscales on vahvasti sitoutunut tarjoamaan kaikille työntekijöille tasavertaiset mahdollisuudet eikä siedä minkäänlaista laitonta syrjintää tai ahdistelua tai muutoin epäkunnioittavaa käytöstä.


Olet täällä: Etusivu / Eettiset ohjeet