Fiscales Laskenta

Fiscales Laskenta
Ajankohtaista

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu osittain

Julkaistu 04.12.2018

Valtiovarainministeriössä on ollut valmistelussa lakiluonnos yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi. Luonnos oli lausuntokierroksella keväällä ja uudestaan syksyllä ja nyt hallituksen esitys (HE 257/2018 vp) on annettu eduskunnalle käsiteltäväksi. Lakia olisi tarkoitus soveltaa verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Nykyisen lainsäädännön mukaan yhteisöllä voi olla kolme tulolähdettä: elinkeinotoiminnan (EVL), muun toiminnan (TVL) ja maatalouden tulolähteet (MVL). Eri tulolähteiden toiminnan tuloksen laskentaan sovelletaan siis tällä hetkellä toisistaan poikkeavia säännöksiä. Tämä aiheuttaa tulkintaongelmia ja mm. sen, että eri tulolähteeseen vahvistettua tappiota ei voi vähentää toisen tulolähteen voitosta.

Lakimuutoksen tavoitteena on, että yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Näin ollen myös yhteisön muuhun toimintaan sovellettaisiin elinkeinoverolakia. Yhteisöjen harjoittama maatalous muodostaisi kuitenkin edelleen oman tulolähteen, johon sovelletaan maatilatalouden tuloverolakia. Myös mm. yleishyödyllisien yhteisöjen, julkisyhteisöjen ja asunto-osakeyhteisöjen verotettavan tuloksen laskentaan sovellettaisiin vanhaan tapaan pääosin tuloverolakia.

Keskeiset ehdotukset

Nykyisen verotus- ja oikeuskäytännön mukaan yhteisön harjoittamaa laajamittaistakaan kiinteistöjen ja osakehuoneistojen vuokraustoimintaa ei ole pidetty elinkeinotoimintana. Ensimmäisessä lakiluonnoksessa elinkeinoverolakiin ehdotettiin lisättäväksi erityinen säännös yhteisöjen harjoittaman kiinteistöliiketoiminnan lukemisesta elinkeinotoiminnaksi. Ehdotettu muutos olisi kuitenkin vaikuttanut merkittävästi yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen verotukseen, joten ehdotuksesta päätettiin luopua ja elinkeinotoiminnan määrittely jää siten ennalleen.

Elinkeinotulolähteeseen uusi omaisuuslaji

Hallituksen esityksessä elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ehdotetaan lisättäväksi uusi, muun omaisuuden, omaisuuslaji. Muun omaisuuden omaisuuslaji olisi esityksen mukaan tarpeen, koska jatkossa yhteisön elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluisi siis sellaistakin omaisuutta, joka ei liity yhteisön harjoittamaan elinkeinotoimintaan. Tällaista omaisuutta voisivat olla esimerkiksi osakkaan yksityiskäytössä olevat hyödykkeet, sijoitustarkoituksessa omistetut kiinteistöt sekä luonnollisen henkilön osakesijoituksia passiivisesti hallinoivan holding-yhtiön osakeomistukset.

Muun omaisuuden käsitteellä olisi merkitystä ennen kaikkea osakeomistusten ja yhtymäosuuksien osalta, kun muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvien omaisuuserien luovutusvoitot olisivat veronalaisia ja luovutustappiot vähennyskelpoisia. Luovutustappioiden vähennyskelpoisuus olisi kuitenkin rajoitettua samaan tapaan kuin nykyisin TVL-tappiot eli luovutustappio olisi vähennyskelpoinen saman omaisuuslajin luovutusvoitosta seuraavan viiden vuoden aikana. Kiinteistöjen osalta omaisuuslajilla ei olisi suurta merkitystä, koska kiinteistöjen menot ja luovutustappiot olisivat vähennyskelpoisia kaikista tulolähteen tuloista.

Konserniavustusmahdollisuus laajenee

Konserniavustusmahdollisuus koskisi esityksen mukaan kaikkia niitä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, joihin sovelletaan elinkeinoverolakia, joten jatkossa mm. kiinteistöliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ja sijoitustoimintaa harjoittavat holdingyhtiöt kuuluisivat konserniavustuksen piiriin.

Yhteenveto

Uudistus on ollut kauan toivottu ja tarpeellinen ja sen tulisi poistaa tulolähdejaosta aiheutuneet tulkintaongelmat. Uuden omaisuuslajin lisääminen elinkeinotoiminnan tulolähteen sisälle siirtää mahdolliset tulkintaongelmat kuitenkin omaisuuslajien väliseksi. Myöskään tappioiden vähentäminen ei toivotulla tavalla toteudu täysin, kun muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappioiden vähentäminen olisi edelleen osittain rajoitettua.

Hallituksen esityksen mukaan tulolähteiden yhdistämisen yhteydessä ei ole tarkoitus vaikuttaa sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaan käytäntöön. Kuitenkin, kun jatkossa omaisuuden tulolähteellä ei olisi merkitystä yhteisöjen tuloverotuksessa, ei tulolähdettä koskevia tulkintoja voine käyttää perintö- ja lahjaverotuksessa yritysvarallisuuden määrittelemisessä. Tässä tilanteessa saattaisi kyseeseen tulla ns. taseen avaaminen sen selvittämiseksi, mikä on yhteisön yritysvarallisuutta ja mikä sijoitusluonteista omaisuutta.

 


Olet täällä: Etusivu / Ajankohtaista